การขุดที่จดสิทธิบัตรอ้างว่าเทือกเขาเฮลเวเทียแอริโซนา

ตัวอย่างร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ภาพรวมสิทธิบัตร. คู่มือการขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรฉบับประชาชน. ขั้นตอน ระยะเวลาและส่วนงานที่รับผิดชอบ. ตัวอย่าง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กฎหมายสิทธิบัตร – แบบผลิตภัณฑ์ – ประเทศสาธารณรัฐ ...

- 3 - กฎหมายอน ส ทธ บ ตร – สาธารณร ฐอ นโดน เซ ย 1. ข อม ลพ น ฐาน 1. กฎหมายท ให ความค มครอง 1.1. พระราชบ ญญ ต ส ทธ บ ตรอ นโดน เซ ย เลขท 6 พ.ศ. 2532 (Indonesian Patent Act No.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใจแทบขาด วินาที แม่น้องมิ้นท์รอรับร่างไร้วิญญาณ ...

จากกรณีน้องมิ้นท์นักศึกษาปี 1จากกรณีน้องมินต์ นักศึกษาปี 1 โดนรุ่นพี่ทำโทษจนเสียชีวิต น้องเสียชีวิตจากการโดนรุ่นพี่ลงโทษด้วยการวิ่ง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

จีนใช้มาตรการใหม่ผลักดันการค้าบริการ-CRI

เม อเร วๆ น การประช มประจำคณะร ฐมนตร จ นม การต ดส นใจผล กด นการสร างสรรค ใหม ด านการค าบร การ โดยม การพ มพ และประกาศ "แผนทดลองการพ ฒนาสร างสรรค ใหม ด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Patent)

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Patent) 1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์คืออะไร. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงาน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

1. ผ ม ความประสงค จะย นจดส ทธ บ ตรการประด ษฐ /อน ส ทธ บ ตรให ย นเอกสาร หร อ ส งไฟล word ด งต อไปน ท ศ นย ทร พย ส นทางป ญญา ช น 2 สำน กงานอธ การบด อาคาร 2 โทร 0-4320-2733 ม อถ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

33. กรรมว ธ การป องก นการอ ดต นระหว างการผล ตฟ ล มด วยการป นโดยไฟฟ าสถ ต เลขท อน ส ทธ บ ตร 6117 ว นท 30 ม นาคม 2554

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก

3.3 ระเบ ยบกระทรวงการคล ง ว าด วยการปกครอง ด แล บ าร งร กษาและการใช ท การพ สด 13 ฉบ บท 1 พ.ศ. 2546 และฉบ บท 2 พ.ศ. 2549 4.

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารประกอบค าบรรยายชุดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ...

1 เอกสารประกอบค าบรรยายช ดกฎหมายทร พย ส นทางป ญญา กฎหมายส ทธ บ ตร (พ.ร.บ. ส ทธ บ ตร พ.ศ. ๒๕๒๒ (แก ไข) ๒๕๔๒)

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ > บริการจากกรม > บริการ ...

เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ > บริการจากกรม > บริการข้อมูล Information > สิทธิประโยชน์ทางการค้า. บริการจากกรม / บริการข้อมูล Information ...

รายละเอียดเพิ่มเติม