ก้าวสำคัญของไมโครเทค

[Guest Post] ไอบีเอ็มเผยโฉมชิป 2 นาโนเมตรตัวแรกของโลก ก้าว ...

 · [Guest Post] ไอบ เอ มเผยโฉมช ป 2 นาโนเมตรต วแรกของโลก ก าวสำค ญวงการไอท -เซม คอนด กเตอร May 7, 2021 AI, Cloud and Systems, IBM, Internet of Things, Products

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไมโครซอฟท์ เปิดตัวโครงการ Code; Without Barriers ใน 9 …

 · ไมโครซอฟท์ เปิดตัวโครงการ Code; Without Barriers ใน 9 ประเทศทั่วเอเชียแปซิฟิก. By The Story Thailand. 24 กันยายน 2021. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ในยุคนี้ นับว่าเป็น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. ความสำคัญของคอมพิวเตอร์

ความสำค ญของคอมพ วเตอร ป จจ บ นเทคโนโลย และการส อสารได เจร ญก าวหน าอย างรวดเร ว ในการดำเน นช ว ตประจำว นของมน ษย อ ปกรณ ส อสารและคอมพ วเตอร ได เข ามา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ก้าวสำคัญของวีซ่า Secure Electronic Transaction

กร งเทพ--28 พ.ย.--ว ซ า อ นเตอร เนช นแนล 27 ก นยายน 2538 ไมโครซอฟท คอร ปอเรช น และว ซ า อ นเตอร เนช นแนล ประกาศใช ข อกำหนดระบบเป ด (open specification) หร อ Secure Transaction Technology- …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ( TMEC ) เทคโนโลยี

ซ ล กอนไมโครเซนเซอร ศ นย เทคโนโลย ไมโครอ เล กทรอน กส ( TMEC ) เทคโนโลย ... ว าเป น "ต วจ กร" สำค ญของการพ ฒนาอ ตสาหกรรมไฟฟ าอ เล ก- ทรอน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

นวัตกรรมสำหรับคนไทย เพื่อใช้ชีวิตในปี 2563

 · ''เข มจ วไมโคร-นาโน'' นว ตกรรมเพ อการแพทย เทคโนโลย ในการนำส งยาไปย งอว ยวะเป าหมายได อย างม ประส ทธ ภาพ ซ งในป 2563 นาโนเทค สวทช.เตร ยมพ งเป าพ ฒนาเข มจ วส ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดตำราฟินเทค กุญแจสำคัญในการพลิกวิกฤติธุรกิจ

ฟินเทค (Fin Tech) คืออะไร. ชื่อเต็มคือ Financial Technology แปลตรงตัวคือ เทคโนโลยีทางด้านการเงิน ยกตัวอย่างเช่นธุรกิจแบบเดิมที่มีช่องทางการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ก้าวทันสมาร์ทเทคโนโลยีที่สถานีเรียนรู้ "โรงเรือน ...

ส วนหน งของมะเข อเทศท ง 8 สายพ นธ ในโรงเร อนย งใช ถ งปล ก "Magik Growth" ผลงานว จ ยและพ ฒนาโดยท มว จ ยส งทอ กล มว จ ยเทคโนโลย โพล เมอร ข นส ง ศ นย เทคโนโลย โลหะและว ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไออาร์พีซี ปรับวิสัยทัศน์ ก้าวสู่ยุคใหม่ มุ่งสู่ ...

 · ว ส ยท ศน ใหม ของ IRPC ท จะเร มใช ในป 2564 ค อ การเป นองค กรท "สร างสรรค นว ตกรรมการใช ว สด และพล งงาน เพ อช ว ต ท ลงต ว (To Shape Material and Energy Solutions in Harmony with Life) ได ถ กกำหนดข นโดยคำ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เทคโลโลยีสารสนเทศ | wellcome To 4/1 Classic

1.1 บทบาทความสำค ญของเทคโนโลย สารสนเทศ การเปล… wellcome To 4/1 Classic ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ใฝ่กตัญญู ใฝ่ความดี

รายละเอียดเพิ่มเติม

''เทคซอส'' แชร์โนฮาว ชูวิสัยทัศน์ขับเคลื่อน ''เทคอีโค ...

 · ก าวสำค ญของ Techsauce ค อ การ ขยายส ธ รก จใหม 3 ด าน ได แก 1. Transformation การเตร ยมความพร อมขององค กร 2. แพลตฟอร ม Techsauce Startup Directory รวบรวมสถ ต การ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชวนรู้จัก ''อารีเทค'' หมุดหมายใหม่ ดีพเทคสายแข็งสร้าง ...

 · ARITech ก บภาคอ ตสาหกรรมของไทย Artificial Intelligence หร อเทคโนโลย ป ญญาประด ษฐ ม บทบาทในแทบท กอ ตสาหกรรม แต ท โดดเด นเป นอย างมากในช วงเวลาน หน ไม พ น "อ คอมเม ร ซ" ซ งจะ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตปัจจุบัน

ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารเทศ. โดยพื้นฐานของเทคโนโลยีย่อมมีประโยชน์ต่อการพัฒนาปรเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ แต่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อพท. กับก้าวที่สำคัญ

การสัมมนาวิชาการนานาชาิติ เรื่อง ก้าวสำคัญ..สู่การท่องเที่ยวอย่าง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทีซีซีเทคปั้น Enjoy To The Max …

 · บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) เผยถึงเป้าหมายสำคัญของปีพ.ศ. 2564 ในการสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถปรับตัวเข้าสู่โหมดดิจิทัลได้อย่าง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

นวัตกรรมถุงพลาสติกย่อยสลาย โดยนักวิจัยไทย

 · สวทช. โดย เอ มเทค จ งได ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย คอมพาวด ย อยสลายและถ งพลาสต กย อยสลายได สำหร บขยะเศษอาหาร โดยนำแป งม นสำปะหล งมาเป นว ตถ ด บเร มต น ตอบ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เทคโน

เทคโน (อ งกฤษ: techno) เป นร ปแบบของดนตร อ เล กทรอน กส แดนซ ท เก ดข นในด ทรอยต ร ฐม ช แกน ในสหร ฐอเมร กา ในช วงกลางถ งปลายทศวรรษ 1980 คำว า techno ได ถ กจ ดเป นแนวดนตร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนะส่วนประกอบสำคัญของบอร์ดไมโครบิต | MICRO:BIT WORLD

MICRO:BIT WORLD - Ep.2- จะเป็นการแนะนำส่วนประกอบของบอร์ดไมโครบิต โดยบอร์ดไมโครบิต ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เทรนด์ไมโครก้าวสู่อันดับหนึ่งของโลกอีกครั้ง ใน ...

 · จากรายงานวิเคราะห์ฉบับล่าสุดพบว่า เทรนด์ไมโครครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่าอันดับรองลงมามากถึงสามเท่า กรุงเทพฯ – บริษัทเทรนด์ไมโคร (TYO: 4704; TSE: 4704 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อีกก้าวสำคัญของเทคโนโลยีเครื่องยนต์การบิน

 · การศ กษา "การหล อคร บคร สต ลเด ยว" ซ งถ อเป นข นตอนสำค ญของเทคโนโลย ในเคร องยนต เทอร ไบน ได เร มต นข นในป 2016 ด วยโครงการKRİSTALซ งได ร บการสน บสน นจากฝ ายว จ ย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

"Microsoft Learn for Educators" สนับสนุนเทค…

 · และย งกล าวถ งบร ษ ท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จำก ด ด วยว า "ม ความโดดเด นท จะส งเสร มการพ ฒนาทร พยากรบ คคลของส งคมไทยทางด านด จ ท ล ให ก าวท นต อการเปล ยน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา

การประย กต ใช เทคโนโลย สารสนเทศในงานการศ กษา ด งน ๑. ใช ในการคำนวณ เคร องคอมพ วเตอร ในย คแรก ๆ ท สร างข นถ กนำไปใช ประโยชน ทางด านคำนวณก อน โดยม ผ ประด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิถีก้าวไกล

หนังสือที่รวบรวมการอภิปรายครั้งสำคัญในสภาของ "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" หัวหน้าพรรคก้าวไกล และผู้นำทางการเมืองคนสำคัญ ผู้อ่านจะได้เห็นถึงวิธี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

NIA แท็กทีมพันธมิตร "อารีย์ 2025 ก้าวสู่เมืองฉลาดรู้ที่ ...

 · "ความร วมม อในการพ ฒนาย านนว ตกรรมอาร ย ในว นน เป นอ กหน งย านท ข บเคล อนจากความต องการของภาคเอกชนท เห นความสำค ญของนว ตกรรม ซ งถ อเป นแนวโน มท ด ต อระ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

จ.แพร่ ปรับใช้ระบบ IPD Paperless สำเร็จ …

เฮลธ เทค สถ ต ไม ม ผ ด ไม ม ถ ก เกาะต ดสถานการณ ... จ.แพร ปร บใช ระบบ IPD Paperless สำเร จ อ กหน งก าวสำค ญของการพ ฒนา Smart Hospital ใน รพ. ช มชน Wed, 2021-10-06 17:34 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เทรนด์ไมโครก้าวสู่อันดับหนึ่งของโลกอีกครั้ง ใน ...

 · บริษัทเทรนด์ไมโคร (TYO: 4704; TSE: 4704) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นความปลอดภัยทางไซเบอร์ ได้ออกมาประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ครองส่วนแบ่งตลาดขึ้นเป็น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การปฏิวัติทางเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนโลกทั้งใบให้เป็น ...

การก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0 อย่างเต็มตัวคือการปฏิวัติทางเทคโนโลยีครั้งสำคัญ และเกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในเชิง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

''เอ็นไอเอ''ปั้นสตาร์ทอัพอวกาศ ต่อยอดอุตสาหกรรมอิ ...

 · พ นธ อาจ ช ยร ตน ผ อำนวยการสำน กงานนว ตกรรมแห งชาต เป ดเผยว า เอ นไอเอผล กด น Deep Tech Startup หร อ สตาร ทอ พ ท ม นว ตกรรมเช งล ก และใช เทคโนโลย ข นส ง ท เป นเป าหมาย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อีกก้าวของ"ฟินเทค"รัฐดันตั้งศูนย์พัฒนาระดับชาติ

รายงานพิเศษ : อีกก้าวของ"ฟินเทค"รัฐดันตั้งศูนย์พัฒนาระดับชาติTNN24 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ก้าวทันเทคโนโลยี AIโซลูชั่นเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน

 · ก้าวทันเทคโนโลยี AIโซลูชั่นเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน. วันที่ 1 เมษายน 2562 - 19:32 น. GC จับมือฟรอนทิส-ไมโครซอฟพัฒนาระบบขนส่งเพิ่ม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ก้าวแรกของชีวิต สำคัญที่สุด

ก้าวแรกของชีวิต สำคัญที่สุด is on Facebook. Join Facebook to connect with ก้าวแรกของชีวิต สำคัญที่สุด and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แคนนอนฉลองก้าวสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ ผลิตเลนส์ RF ...

แคนนอนขอขอบคุณผู้ใช้งานที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ ฉลองก้าวสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ในการผลิตเลนส์ RF และ EF1 ที่ใช้สำหรับ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟเซอร์ ไบออนเทค ซิลลิค ฟาร์มา วัคซีนโควิด เกี่ยวพัน ...

 · ชาฮ นเผยว า เทคโนโลย ท อย เบ องหล งว คซ นของพวกเขาค อ mRNA (messenger Ribonucleic Acid) ซ งเป นสารพ นธ กรรมท อย ในเซลล ของร างกายทำหน าท ออกคำส งให เซลล ผล ตโปรต นข นตามรห ส ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สัมภาษณ์พิเศษ : ก้าวต่อไปของ สตาร์ทอัพสายเทคโนโลยี ...

 · สัมภาษณ์พิเศษ : ก้าวต่อไปของ สตาร์ทอัพสายเทคโนโลยี ดีพเทค (Deep Tech ในเมืองไทย. เผยแพร่ 22 ก.ย. 2564,09:38น. เปิดมุมมองสตาร์ทอัพสาย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เทคโนโลยีเครื่องยนต์อัจฉริยะ จากบ๊อช นำเสนอโซลูชัน ...

 · เทคโนโลย เคร องยนต อ จฉร ยะ จาก บ อช นำเสนอโซล ช นส ท ก าวล ำด านระบบส งกำล งไฟฟ าและเทคโนโลย ระบบเบรก การก าวส ความเป นเม อง ค อป จจ ยสำค ญของการเปล ยน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไทยไมโครเทค เอ็นไวรอนเมนท์

ไทยไมโครเทค เอ นไวรอนเมนท . 27 . บำบ ดน ำเส ยด วยเทคโนโลย ช วภาพ ละลายไขม นด วยช วภาพ แก ป ญหาท อต น ส วมเต ม

รายละเอียดเพิ่มเติม

วอชเทค แนะ 8 ขั้นตอนซักผ้าปลอดเชื้อ ช่วยป้องกันการ ...

 · วอชเทคแนะแนวทาง 8 ข นตอนเพ อยกระด บโรงซ กผ าปลอดเช อสำหร บโรงพยาบาลร บม อโคว ด-19 ทำงานแบบ One Way Flow ผ าจะไม ย อนกล บทางเด มผ าท ซ กสะอาดแล วจะไม ย อนกล บไปใ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม